PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB BALTIK VAIRAS, įmonės kodas 110599930, buveinės adresas Pramonės g. 3, LT-78138 Šiauliai (toliau - „Bendrovė“), siekia laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga tose šalyse, kuriose veikia Bendrovė. Gerbdami Jūsų privatumą, Jūsų asmens duomenis, surinktus apsilankymo Bendrovės svetainėje www.baltikvairas.lt metu  (toliau – „Svetainė“), mes tvarkome laikydamiesi konfidencialumo bei galiojančių asmens duomenų privatumo reikalavimų. Visų šių reikalavimų laikomės ir kitose situacijose, kai asmens duomenis Bendrovė tvarko siekdama savo verslo tikslų.

Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, o taip pat ir nurodymus kaip galite įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises.

Mes tikimės, kad lankydamiesi Bendrovės svetainėje Jūs tinkamai susipažinote su šia Privatumo politika ir tęsdami naršymą patvirtinate, kad Jūsų asmens duomenų rinkimas, pateikimas ir (ar) kitoks jų tvarkymas Svetainėje yra laikytini tinkamu Jūsų sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tam tikrus Jūsų asmens duomenis tiek, kiek yra reikalinga siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, pasiekti. Bendrovė be Jūsų sutikimo neperduos Jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

Pildydami užklausos formą, prašom pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie nurodyti formoje.

Jeigu nesutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis ar su bet kuria iš jų, prašome šioje Svetainėje neteikite savo asmens duomenų. Tačiau jei savo asmens duomenų šioje Svetainėje nepateiksite, negalėsite susisiekti su Bendrove.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t. Šioje Svetainėje asmens duomenys gali būti vardas ir elektroninio pašto adresas, kuriuos asmuo laisva valia pateikia per Svetainės „Kontaktų“ skiltyje esančią užklausos formą;

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz., rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.):

PRIVATUMO PRINCIPAI

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, laikosi toliau nurodytų principų, pagrįstų tarptautinėmis privatumo ir duomenų apsaugos sistemomis bei principais.

-          Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi įstatymų, skaidriai ir sąžiningai.

-          Duomenų kiekio mažinimo principas. Tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

-          Tikslumo principas. Imamės pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami. Netikslius asmens duomenis, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, nedelsiant ištriname arba ištaisome.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMO TIKSLAI

Bendrovė tvarko savo darbuotojų asmens duomenis darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei darbo užmokesčio apskaitos tikslais.  Darbuotojų duomenis kontaktams Bendrovė tvarko komunikacijai ne darbo metu palaikyti; duomenys apie sveikatą tvarkomi tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu. Vykdydama Darbdavio prievoles, Bendrovė darbuotojų duomenis perduoda ir teisės aktuose nustatytoms valstybinėms institucijoms.

Kandidatų užimti darbo vietas duomenys tvarkomi darbuotojų atrankos tikslais. Gyvenimo aprašymo (CV) duomenys gaunami iš pačių kandidatų arba iš darbuotojų paieškos portalų. Jei dėl verslo poreikių Bendrovė pageidauja tvarkyti kandidatų duomenis pasibaigus atrankai į darbo vietą, dėl kurios kandidatuojantis asmuo kreipėsi į Bendrovę arba jo duomenys buvo gauti iš darbuotojų paieškos portalo, kandidato asmens duomenys toliau tvarkomi tik gavus jo sutikimą.

Šioje Svetainėje Bendrovė Jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis gali naudoti šiais tikslais:

-          Jūsų užklausoms apdoroti ir tvarkyti, kaip pavyzdžiui, atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus;

-          informacijai Jums siųsti;

-          kandidatams į darbo vietas atrinkti.

Bendrovė atkreipia Jūsų dėmesį, jog Jums lankantis Svetainėje automatiškai renkami duomenys apie Jūsų naršymo elgesį, kurie yra skirti statistinei analizei. Tai vyksta naudojant slapukus. Slapukai – tai nedideli failai, kurie tam tikrą jų kūrėjo nustatytą laiką saugomi Jūsų kompiuteryje bei naršyklėje. Jie padeda Svetainę padaryti patogesnę, veiksmingesnę ir saugesnę, bei suteikia galimybę analizuoti jos veiklą.

Pažymime, jog tokia Jūsų naršymo elgesio analizė yra anoniminė ir Bendrovė negali Jūsų identifikuoti iš šių renkamų duomenų. Jeigu nenorite, kad tokie duomenys nebūtų renkami, tuomet nenaudokite tam tikrų naršyklės įrankių. Be kita ko, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti priimti ar atmesti slapuką.

Daugiau informacijos apie tinklapyje naudojamus slapukus pateikiama mūsų Slapukų pranešime https://www.baltikvairas.lt/about-us-2-lt-lt/privatumopolitika-lt-lt/pranesimas-apie-naudojamus-slapukus 

ASMENS DUOMENŲ SAUGA

Bendrovė, siekdama savo žinioje esančius Jūsų asmens duomenis apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, neteisėto atskleidimo ar panašiai, naudoja saugos priemones, kurios nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologijų kaitą.

asmens duomenų saugojimo terminai

Darbuotojų asmens duomenys saugomi teisės aktų numatytą terminą.

Kandidatų užimti darbo vietas duomenys saugomi iki atrankos pabaigos, arba kandidatui sutikus vienerius metus po paskelbtos atrankos į laisvą darbo vietą, dėl kurios į  mus kreipėtės, pabaigos.

Kai kreipiatės į Bendrovę dėl darbo pasiūlymų el. paštu personalas@baltikvairas.lt, Jūsų el. pašto laiškai su kartu pateiktais asmens duomenimis saugomi  vieną mėnesį.

Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

Bendrovė Jus informuoja, kad turite šias teises, susijusias su Jūsų pateiktais asmens duomenimis:

-          teisę prašyti prieigos prie apie Jus turimų asmens duomenų;

-          teisę prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;

-          teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;

-          teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

-          teisę prašyti perketi Jūsų asmens duomenis;

-          teisė duomenų apsaugos inspekcijai, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite Bendrovei laisvos formos prašymą, nurodydami reikalavimą ir motyvus. Bet kokie prašymai Bendrovei, susiję su asmens duomenų apsauga, įskaitant, bet neapsiribojant prašymais susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenimis, prašymai ištaisyti, ištrinti asmens duomenis, taip pat pastabos ar klausimai, susiję su asmens duomenų apsauga, turi būti siunčiami adresu: info@baltikvairas.lt  

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad prieš atsakydama į Jūsų prašymą pasinaudoti turima teise, susijusia su asmens duomenimis, Bendrovė turi patikrinti Jūsų tapatybę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visas su šia Privatumo politika susijusias užklausas siųskite žemiau nurodytais kontaktais:

-          siunčiant paštu – UAB BALTIK VAIRAS, Pramonės g. 3, LT-78138 Šiauliai

-          siunčiant el. paštu – info@baltikvairas.lt.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Tuo atveju, jeigu ši Privatumo politika bus papildyta ar kitaip pakeista, atnaujinta jos versija bus paskelbta šioje Svetainėje, kad Svetainės lankytojai visada galėtų ją rasti, nurodant naujos versijos įsigaliojimo datą.

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2019-08-01.